ОПИК

https://www.travelclub.bg/img/flag_eu.jpg                                                


 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1086-C01, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на проектното предложение: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Начало: 19.10.2021 г.

Край: 19.01.2022 г.

Бенефициент: „Враня-93“ ООД ЕИК 831465546

Обща стойност: 50 000 лв, от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране

Постигнати резултати: Преодоляване на негативните последици от ефекта на разпространение на COVID-19 за предприятието и поддържане на жизнеспособност на дружеството. Продължаване дейността на дружеството за поне 3 месеца след приключване на проекта и запазване на заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.